مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مهندسی ، علوم

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مهندسی و علوم

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مهندسی و علوم

كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي مهندسی

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مهندسی و علوم

شركت‌ها و دفاتر فني و مهندسي، پيمانكاران، انبوه‌سازان و كارفرمايان