ساختار سازمانی کنفرانس

معرفی اعضای کمیته علمی و داوری

مجید نجارپور - دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

مهدی صبری -  دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد ارومیه

حشمت اله نوری زاده - دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

نیما رجائیان-دکتری تخصصی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

نوراله نیک پور- دکتری جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

فاطمه قاسمی نیا- دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

سینا یعقوبی کرجی-  دکتری تخصصی شبکه های کامپیوتری دانشگاه واحد قزوین

سید مهدی جزایری- دکتری علوم بیولوژیکی دانشگاه ملی کلمبیا

امین احمدی- استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه اردکان

علی معزی-  دکتری مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران

سولماز بنی هاشم-دکتری شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

نگین پویانفر-دکتری مهندسی برق دانشگاه ارومیه

رامین برجعلی- دکتری مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی تهران

زهرا خوشدونی فراهانی- دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم تحقیقات

نرگس پدرام- دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تهران

پویا قمری کارگر- دکتری شیمی آلی دانشگاه بیرجند

محسن حسینی جلفان- دانشجوی دکتری علوم مهندسی آب دانشگاه تهران

طاهره فخر طه - دکتری ریاضی محض دانشگاه شهیدبهشتی

فاطمه فیروزی- دکتری جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

سائده فوادیان- دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه دامغان

سید امین دهقان بنادکی - دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه تبریز

رضا زارعی مقدم- دکتری فیزیک دانشگاه سمنان

غلامرضا جنتی- دکتری اصلاح ژنتیکی و گیاهی دانشگاه آتاتورک

محسن کیا- دکتری مهندسی برق دانشگاه تهران

محسن کریمی راد -دکتری مهندسی برق دانشگاه ارومیه

سید پدرام نی نیوا -دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عفت پراور-  دکتری زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

معصومه کریمی -دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فاطمه کرکه آبادی- دکتری تخصصی علوم فناوری نانو

سمیه ملایی -دکتری شیمی دانشگاه کردستان

جمیله قلی پور - دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا جنتی اسکوئی -دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ساره صانعی  - کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد کرمان

مونا فخاری - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه اصفهان

نسیم اورنگی - دکتری شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید مسعود نیا – دکتری تخصصی شیمی کاربردی دانشگاه آزاد واحد گرگان

مهرسا فریدنیا – دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

محمد امدادی – دکتری فوتونیک دانشگاه بناب

شادی توکلی نیک – دکتری زیست شناسی دانشگاه شهید بهشتی

سارا محمودی رشید – دکتری برق کنترل دانشگاه تبریز

مرضیه خاتمی فر – دکترای شیمی معدنی دانشگاه شهید باهنرکرمان

الناز مساح مارالانی – دکتری تخصصی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد تبریز

فریبا شیبانی – دکتری صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد نور

مهدی سربازی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مریم شفاعتی – دکتری تخصصی زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد جهرم

رعنا عزالدینی – دکتری بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

الهه کامل نیا – دکتری تخصصی زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

محمد امین زاهدی تجریشی - دکتری برق دانشگاه صنعتی شاهرود

ثریا قیم پور – دکتری مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهلا خیربری – دکتری گرافیک  و ترکیبیات دانشگاه شهید مدنی تبریز

زهرا کرمشاهی – دکتری شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا همدان

داود بهروزی فر – دکتری باستان شناسی علوم تحقیقات تهران

فاطمه پور بهمن – دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

حامد غفاری فارسانی – دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی

طاهره خطی دیزآبادی – دکتری نانو بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

منصوره سادات میراسدی – دکتری مهندسی پزشکی بیو الکترونیک دانشگاه شاهد

کامران کمالی – دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی دانشگاه تهران

پروانه قریب گرگانی – دکتری تخصصی فلسفه هنر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

حسن سهراب پور – دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد ساری

زهره فولادی – کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا

سیمین معرفت – دکتری مهندسی منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

پدرام امینی – دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران

اشکان محمدی – دکتری جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی

الیاس مزروعی راد – عضو هیئت علمی و مدیرگروه برق و مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی خاوران

صیاد ایرانی – دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات

وحید آقابالایی – دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

حمیدرضا جامعی – دکتری شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

مائده پریچهره – دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

شیوا غریبی – دکتری محیط زیست دانشگاه ملایر

فاطمه شریفی زاده – دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

سجاد میر صالحی – دکتری تخصصی عمران دانشگاه پلی تکنیک بارسلونا اسپانیا

فرهاد فرهمند – دکتری مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد نیشابور

مائده شریف نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

ریحانه کامل نیا – دکتری زیست شناسی دانشگاه تهران

گلاله غفاری – دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه تهران

مریم دانش – دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد تهران

سیده سمانه راعی – دکتری مهندسی کشاورزی دانشگاه سیستان بلوچستان

سیامند سلیمی بانه -کارشناسی ارشد مهندسی نفت - بهره برداری - دانشگاه صنعتی سهند تبریز