انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
1400/10/19

انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حمایت خود را از دومین کنفرانس بین المللی مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه اعلام نمود.