نحوه ارائه مقالات به صورت پوستر
1400/11/11

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفته است، میتوانند فرمت ارائه مقالات به صورت پوستر را از لینک زیر دانلود نمایند، و پس از آماده شدن جهت ارائه به ایمیل کنفرانس ارسال نمایند

دانلود فرمت ارائه پوستری